Privacy Statement

Dutch Service Group B.V.

Met dit privacy statement beschrijft Karhof Groep B.V. en Karhof Groep Noord B.V. (hierna: “Karhof Groep” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacy policy is van toepassing op alle werkmaatschappijen die onderdeel uitmaken van de Karhof Groep.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Karhof Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Karhof Groep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Dit privacy beleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van;

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming;
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u;
 3. Wettelijke verplichting;
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. Gerechtvaardigd belang van Karhof Groep of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

Verwerking van persoonsgegevens (potentiële) klanten en leveranciers

Persoonsgegevens worden door Karhof Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht
 • Toestemming, de gegevens zijn door uzelf verstrekt voor bovenstaande doeleinden;
 • Wettelijke verplichting.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karhof Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht

Daarnaast verwerkt Karhof Groep in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • Kenteken van uw voertuig of kentekens van tegenpartijen (bij schade);
 • Eigendomsgegevens van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • Chassisnummer en model van uw voertuig
 • Andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Bewaartermijn gegevens (potentiële)klanten en leveranciers

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) u klant bent bij de Karhof Groep of interesse blijft tonen in de diensten van de Karhof Groep, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Verwerking van persoonsgegevens Websitebezoekers

Binnen de Karhof Groep beheren wij de volgende websites; www.karhof.nl,  www.compaan.nl, www.bestebak.nl, www.dsgwagenparkbeheer.nl, www.carrosserieshop.nl.

Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 •  Het bieden van informatie en diensten op internet
 •  In behandeling nemen van uw vragen of klachten via contactformulier
 •  Afhandelen van door u geplaatste bestellingen via de webshop

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het geven van informatie over onze diensten en producten;
 • De overeengekomen bestelling;

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies;
 • Internetbrowser en apparaat type (mobiel / desktop/tablet)

Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid 

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via contactformulieren op onze websites. Voor het behandelen van uw vragen en/of klachten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de aan de bovengenoemde redenen voor verwerking te kunnen voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht.

Bestellen via webshops

Indien u een bestelling plaatst in onze webshops dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens

 • Voornaam en Achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bestelgegevens
 • Betaalgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Inloggegevens account

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) u klant bent bij de Karhof Groep of interesse blijft tonen in de diensten van de Karhof Groep, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Karhof Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karhof Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Karhof Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Karhof Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving voor de Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karhof Groep de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Karhof Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van autoschade of andere motorrijtuigenschade

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Karhof Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Karhof Groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Karhof Groep

Ampérestraat 7

1446 TP

Purmerend

[email protected]

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 27 april 2018

Dit privacy statement is van toepassing op al onze gelieerde ondernemingen. Dit zijn:

Karhof Groep B.V.

Karhof Groep Noord B.V.

Karhof Carrosserieën Purmerend B.V.

Karhof Carrosserieën Nieuw-Vennep B.V.

Carrosseriebouw Compaan B.V.

Dutch Service Group B.V.